V šolskem letu 2021/22 se bo pod okriljem IPM Akademije izvajal projekt: “Pomisli in povej na glas”, projekt bo zajemal 8 dogodkov, ki se bodo odvijali na različnih srednjih šolah po Sloveniji in zaključno konferenco. Glavni cilj projekta je izobraziti mlade na področju demokracije, aktivnega državljanstva in Strategije EU za mlade, ter jih hkrati povezati z odločevalci in med njimi omogočiti strukturirano razpravo na izbrane teme Strategije EU za mlade v povezavi s konkretnimi ukrepi na lokalni, nacionalni in evropski ravn.
Problem, ki se ga projekt loteva, je nizka stopnja aktivnega državljanstva mladih, kar predstavlja eno izmed največjih težav sodobnih demokracij (Norris, 2003; Hay, 2007; Farthing, 2010; Furlong and Cartmel, 2012; Henn and Foard, 2012). Z negativnim trendom stopnje aktivnega državljanstva v Sloveniji sta se ukvarjala predvsem Urban Boljka in Tamara Narat (2016), ki ugotavljata, da obstajata dva dejavnika za nizko politično aktivnost mladostnikov, in sicer a) nizka raven znanja o političnih zadevah, in b) občutek prepada med mladostniki in političnimi odločevalci. S projektom se neposredno lotevamo izboljšanja obeh dejavnikov pri ciljni skupini srednješolskih učenk in učencev.
Projekt neposredno odgovarja na cilje in prioritete programa, konkretneje promocijo aktivnega državljanstva in demokratične participacije mladih s spodbujanjem strukturiranih razprav med mladimi in odločevalci. Vsebina razprav bo skladno s prioritetami programa oblikovana na podlagi ciljev na področju mladih, ki so definirani v Strategiji Evropske unije za mlade 2019–2027. Strategija, ki temelji na principih aktivacije, povezovanja in opolnomočenja, s predvidenimi ukrepi stremi k pripravi mladih na aktivno ekonomsko in družbeno-politično vlogo v svetu, izboljšanje procesa oblikovanja javnih politik z mladimi in za mlade, ter odpravi revščine in izključenosti mladih ter vseh oblik diskriminacije. Glavni orodji za dosego teh ciljev sta izobraževanje in ustvarjanje priložnosti za demokratično vključevanje mladih, ki predstavljata tudi temeljno metodologijo projekta »Pomisli in povej na glas!«.
Glavni cilj projekta je izobraziti mlade na področju demokracije, aktivnega državljanstva in Strategije EU za mlade, ter jih hkrati povezati z odločevalci in med njimi omogočiti strukturirano razpravo na izbrane teme Strategije EU za mlade v povezavi s konkretnimi ukrepi na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Takšna metodologija bo ciljni skupini mladih poglobila njihovo teoretsko in praktično znanje o demokraciji, okrepila njihove verbalne veščine za izražanje argumentiranih političnih pobud, ter pripomogla k pozitivnemu odnosu do demokracije in aktivnega državljanstva na vseh nivojih. Hkrati je cilj projekta tekom dogodkov z mladimi oblikovati dokument z njihovimi priporočili, ki bo predmet zaključne konference projekta in ga bomo posredovali vsem pristojnim institucijam in odločevalcem, ki jih bodo formulirani ukrepi naslavljali.
Skupno bo v sklopu projekta izvedenih 8 dogodkov, ki bodo potekali na različnih srednjih šolah in zaključna konferenca, na katero bodo povabljene vsi poprej sodelujoči. Dogodki na posamezni srednji šoli bodo dolgi 4 šolske ure in bodo razdeljeni na dva dela, v prvem delu se bodo dijaki seznanili z aktivnim državljanstvom, cilji Strategije EU za mlade, v drugem delu pa bo potekal dialog med odločevalci in dijaki. Odločevalci, prisotni na dogodkih, bodo bodisi a) poslanci Državnega zbora, ki so hkrati člani Odbora za zadeve Evropske unije ali Odbora za šolstvo, šport in mladino; b) evropski poslanci; c) lokalni odločevalci, pristojni za implementacijo evropskih politik.
Projekt poleg 8 dogodkov na srednjih šolah predvideva tudi zaključno konferenco, kamor bodo vabljeni vsi mladi udeleženci dotedanjih dogodkov projekta. Na podlagi izbire predlogov s strani udeležencev in glasovanj o njih bomo pripravili dokument s priporočili mladih za odločevalce, ki jih bomo obravnavali na zaključni konferenci.